Break Black Magic with Powerful Hanumath Kavacham

Break Black Magic with Powerful Hanumath Kavacham

E-Book Lyrics in English, Sanskrit and other languages https://goo.gl/SF9t4M
Lyrics in Kannada


Digital Tip Jar Kannada Lyrics
॥ ಏಕಾದಶಮುಖಿಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ 1 ॥
(ರುದ್ರಯಾಮಲತಃ)

ಓಂ ಶ್ರೀಸಮಸ್ತಜಗನ್ಮಂಗಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ
ಶೈವಾನಿ ಗಾಣಪತ್ಯಾನಿ ಶಾಕ್ತಾನಿ ವೈಷ್ಣವಾನಿ ಚ ।
ಕವಚಾನಿ ಚ ಸೌರಾಣಿ ಯಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ತಾನಿ ಚ ॥ 1॥

ಶ್ರುತಾನಿ ದೇವದೇವೇಶ ತ್ವದ್ವಕ್ತ್ರಾನ್ನಿಃಸೃತಾನಿ ಚ ।
ಕಿಂಚಿದನ್ಯತ್ತು ದೇವಾನಾಂ ಕವಚಂ ಯದಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 2॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾವಧಾನಾವಧಾರಯ ।
ಹನುಮತ್ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 3॥

ಏತದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಲೋಕೇ ಶೀಘ್ರಂ ಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಜಯೋ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಗಾನೇನ ಲೋಕತ್ರಯಜಿತೋ ಭವೇತ್ ॥ 4॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಏಕಾದಶವಕ್ತ್ರಹನುಮತ್ಕವಚಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ
ವೀರರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ । ಶ್ರೀಮಹಾವೀರಹನುಮಾನ್ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ । ಹ್ರೌಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಸ್ಫೇಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಸರ್ವದೂತಸ್ತಂಭನಾರ್ಥಂ ಜಿಹ್ವಾಕೀಲನಾರ್ಥಂ,
ಮೋಹನಾರ್ಥಂ ರಾಜಮುಖೀದೇವತಾವಶ್ಯಾರ್ಥಂ
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಭೂತಪ್ರೇತಾದಿಬಾಧಾಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ
ಶ್ರೀಹನುಮದ್ದಿವ್ಯಕವಚಾಖ್ಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ಅಂಜನೀಗರ್ಭಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದಿನಿವಾರಣಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಅಂಜನೀಗರ್ಭಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಸ್ಫೇಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದಿನಿವಾರಣಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಇತಿ ನ್ಯಾಸಃ ।

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ರಣೇ ಹನುಮಂತಮೇಕಾದಶಮುಖಾಂಬುಜಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇತ್ತಂ ರಾವಣೋಪೇತಂ ದಶಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ
ಹಾಹಾಕಾರೈಃ ಸದರ್ಪೈಶ್ಚ ಕಂಪಯಂತಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತಂ ದೇವಂ ಕಪಿಕೋಟಿಸಮನ್ವಿತಂ
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇದ್ದೇವಿ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥

ದಿಗ್ಬಂಧಾಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಗಜಾರೂಢಹನುಮತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ
ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಅಗ್ನಿದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮೇಷಾರುಢಹನುಮತೇ ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ-
ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಮದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮಹಿಷಾರೂಢಹನುಮತೇ ಖಡ್ಗಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ-
ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿಋರ್ತಿದಿಗ್ಭಾಗೇ ನರಾರೂಢಹನುಮತೇ ಖಡ್ಗಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ-
ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವರುಣದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮಕರಾರೂಢಹನುಮತೇ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ
ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಯುದಿಗ್ಭಾಗೇ ಮೃಗಾರೂಢಹನುಮತೇ ಅಂಕುಶಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕುಬೇರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಅಶ್ವಾರೂಢಹನುಮತೇ ಗದಾಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಈಶಾನದಿಗ್ಭಾಗೇ ರಾಕ್ಷಸಾರೂಢಹನುಮತೇ ಪರ್ವತಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಗ್ಭಾಗೇ ವರ್ತುಲಹನುಮತೇ ಮುದ್ಗರಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೂಮಿದಿಗ್ಭಾಗೇ ವೃಶ್ಚಿಕಾರೂಢಹನುಮತೇ ವಜ್ರಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ
ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಜ್ರಮಂಡಲೇ ಹಂಸಾರೂಢಹನುಮತೇ ವಜ್ರಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರ-
ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಮಾಂ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ। । ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯೀಂ ಯಂ ಪ್ರಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಏಕಾದಶಮುಖಹನುಮತೇ
ಹಂಸಯತಿಬಂಧ-ಮತಿಬಂಧ-ವಾಗ್ಬಂಧ-ಭೈರುಂಡಬಂಧ-ಭೂತಬಂಧ-
ಪ್ರೇತಬಂಧ-ಪಿಶಾಚಬಂಧ-ಜ್ವರಬಂಧ-ಶೂಲಬಂಧ-
ಸರ್ವದೇವತಾಬಂಧ-ರಾಗಬಂಧ-ಮುಖಬಂಧ-ರಾಜಸಭಾಬಂಧ-
ಘೋರವೀರಪ್ರತಾಪರೌದ್ರಭೀಷಣಹನುಮದ್ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾನನಾಯ
ವಜ್ರಕುಂಡಲಕೌಪೀನತುಲಸೀವನಮಾಲಾಧರಾಯ ಸರ್ವಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನೋಚ್ಚಾಟನಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟಾನಾಯ ಜ್ವರಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ರಾಜಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ
ಚೌರಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಶತ್ರುಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ದುಷ್ಟಸಮೂಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ
ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 1 ॥

ಓಂ ವೀರಹನುಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವೀರಹನುಮತೇ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಾದ್ಯಾ-
ಭರಣಾಲಂಕೃತಭೂಷಣಾಯ ಕಿರೀಟಬಿಲ್ವವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯ
ಕನಕಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ಕೌಪೀನಕಟಿಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಾಯ
ಶ್ರೀವೀರರಾಮಚಂದ್ರಮನೋಭಿಲಷಿತಾಯ ಲಂಕಾದಿದಹನಕಾರಣಾಯ
ಘನಕುಲಗಿರಿವಜ್ರದಂಡಾಯ ಅಕ್ಷಕುಮಾರಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ
ಓಂ ಯಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹನುಮತೇ ಸೀತಾರಾಮದೂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮುಖರಾಜವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ
ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ಕಿಲಿಕಿಲಿಚುಚು ಕಾರೇಣ
ವಿಭೀಷಣಾಯ ವೀರಹನುಮದ್ದೇವಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌ ಹ್ರಾಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ಹೌಂ ಹ್ರೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ಫ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ಫ್ರೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ಹ್ರೌಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ಹ್ರೈಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಪೂರ್ವಮುಖೇ ವಾನರಮುಖಹನುಮತೇ ಲಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯಮುಖೇ ಮತ್ಸ್ಯಮುಖಹನುಮತೇ ರಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಮುಖೇ ಕೂರ್ಮಮುಖಹನುಮತೇ ಮಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೈಋರ್ತಿಮುಖೇ ವರಾಹಮುಖಹನುಮತೇ ಕ್ಷಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖೇ ನಾರಸಿಂಹಮುಖಹನುಮತೇ ವಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಮುಖೇ ಗರುಡಮುಖಹನುಮತೇ ಯಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉತ್ತರಮುಖೇ ಶರಭಮುಖಹನುಮತೇ ಸಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಈಶಾನಮುಖೇ ವೃಷಭಮುಖಹನುಮತೇ ಹೂಂ ಆಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಮುಖೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಹನುಮತೇ ಆಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಧೋಮುಖೇ ಮಾರ್ಜಾರಮುಖಹನುಮತೇ ಹ್ರೀಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವತ್ರ ಜಗನ್ಮುಖೇ ಹನುಮತೇ ಸ್ಫ್ರೂಂ
ಸಕಲಶತ್ರುಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಪಾದುಕಾಧರಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಏಕಾದಶರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ
ಭಾನುಮಂಡಲಗ್ರಸನಗ್ರಹಾಯ ಚತುರ್ಮುಖವರಪ್ರಸಾದಾಯ
ಮಹಾಭಯರಕ್ಷಕಾಯ ಯಂ ಹೌಂ ।
ಓಂ ಹಸ್ಫೇಂ ಹಸ್ಫೇಂ ಹಸ್ಫೇಂ ಶ್ರೀವೀರಹನುಮತೇ ನಮಃ ಏಕಾದಶವೀರಹನುಮನ್
ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಶಾಂತಿಂ ಕುರು ಕುರು ತುಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಕರು ಪುಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಕುರು
ಮಹಾರೋಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಅಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಕುರು
ಮಹಾವಿಜಯಂ ಕುರು ಕುರು ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಕುರು
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದೇಹಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಶಿವೇನ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

ದ್ವಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ರೋಗಾನ್ ಪುನಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ಜಿತ್ವಾ ಸ ಪುಮಾನ್ ಲಭತೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಚ ಜಲೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಚತುರ್ವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ।
ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಮ್ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಹನುಮದ್ಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ ।
ತ್ರಿಃಸಕೃದ್ವಾ ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ಸೋಽಪಿ ಪುಣ್ಯವತಾಂ ವರಃ ॥

ದೇವಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಂ ಸಮಾರಭೇತ್ ।
ಏಕಾದಶಶತಂ ಜಾಪ್ಯಂ ದಶಾಂಶಹವನಾದಿಕಮ್ ॥

ಯಃ ಕರೋತಿ ನರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕವಚಸ್ಯ ಸಮಾದರಮ್ ।
ತತಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಪರಿಚರ್ಯಾವಿಧಾನತಃ ॥

ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯಾ ವಾಣೀ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರೇ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥


Comments