Sri Bhuvaneswari Sahasranama Lyrics

ஸ்ரீ புவனேச்வரி சஹஸ்ரநாமம் श्रीभुवनेश्वरीसहस्रनामस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः ।
ஸ்ரீ கணேசாய நம:
श्रीदेव्युवाच श्रीपार्वत्युवाच -
ஸ்ரீ தேவி உவாச-
देव देव महादेव सर्वशास्त्रविशारद 
தேவதேவ மஹாதேவ சர்வ சாஸ்த்ர விசாரத!
कपालखट्वाङ्गधर चिताभस्मानुलेपन ॥ १॥
கபாலகட்வாங்கதர சிதா பஸ்மானுலேபன !
या आद्या प्रकृतिर्नित्या सर्वशास्त्रेषु गोपिता ।யாஆத்யா ப்ரக்ருதிர்நித்யா ஸர்வ சாஸ்த்ரேஷு கோபிதாतस्याः श्रीभुवनेश्वर्या नाम्नां पुण्यं सहस्रकम् ॥ २॥தஸ்யாஸ்ரீ புவனேச்வர்யா நாம்நாம் புண்யம் சஹஸ்ரகம்
कथयस्व महादेव यथा देवी प्रसीदति கதயஸ்வ மஹாதேவ!யதா தேவீ ப்ரஸீததி
ईश्वर उवाच -
ஈஸ்வர உவாச-
साधु पृष्टं महादेवि साधकानां हिताय वै ॥ ३॥
சாது ப்ருஷ்டம் மஹாதேவிசாdhதகானாம் ஹிtதாயவை
या आद्या प्रकृतिर्नित्या सर्वशास्त्रेषु गोपिता ।யா நித்யா ப்ரக்ருதிர்நித்யா ஸர்வ சாஸ்த்ரேஷு கோபிதாयस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४॥யஸ்யா ஸ்மாரணமாத்ரேண ஸர்வ பாபைப்ரமுச்யதே ||
आराधनाद्भवेद्यस्या जीवन्मुक्तो न संशयः ।ஆராதனாத் பவேத்யஸ்யா ஜீவன் முக்தோ ந சம்சய||
तस्या नामसहस्राणि कथयामि श्रुणुष्व तत्தஸ்யா நாமஸஹஸ்ராணி கதயாமி ச்ருணுஷ்வ ததுअस्य श्रीभुवनेश्वर्या सहस्रनामस्तोत्रस्यஅஸ்ய ஸ்ரீ புவனேச்வரி ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரஸ்ய
दक्षिणामूर्तिऋषिः,पङ्क्तिश्छन्दःआद्या श्रीभुवनेश्वरीदेवता
தக்ஷிணாமூர்த்தி ரிஷிபங்க்திஷ் சந்த: ஆத்யா ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி தேவதா
ह्रीं बीजं, श्रीं शक्तिःक्लीं कीलकंमम श्रीधर्मार्थकाममोक्षार्थे
जपे विनियोगः ।ஹ்ரீம் பீஜம் ஸ்ரீம் சக்திக்லீம் கீலகம் மம தர்மார்த்த காம மோக்ஷார்த்தே ஜபே வினியோக:
,आद्या माया परा शक्तिः श्रीं ह्रीं क्लीं भुवनेश्वरी ।
ஆத்யா மாயா பராசக்தி: ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் புவனேச்வரி
भुवना भावना भव्या भवानी भवभाविनी ॥ ६॥
புவனா பாவனா பவ்யா பவானி பவ பாவினி ||
रुद्राणी रुद्रभक्ता च तथा रुद्रप्रिया सती ।ருத்ராணி ருத்ர பக்தா ச ததா ருத்ரபிரியா ஸதீउमा कात्यायनी दुर्गा मङ्गला सर्वमङ्गला ॥ ७॥உமா காத்யாயினி துர்கா மங்களா சர்வ மங்களா ||
त्रिपुरा परमेशानी त्रिपुरा सुन्दरी प्रिया ।த்ருபுரா பரமேசானி த்ரிபுரா சுந்தரீ ப்ரியாरमणा रमणी रामा रामकार्यकरी शुभा ॥ ८॥ரமணா ரமணீ ராமா ராமகார்ய கரீ சுபா ||||
ब्राह्मी नारायणी चण्डी चामुण्डा मुण्डनायिका ।ப்ராஹ்மீ நாராயணீ சண்டீ சாமுண்டா முண்ட நாயிகாमाहेश्वरी च कौमारी वाराही चापराजिता ॥ ९॥மாஹேச்வரீ ச கௌமாரீ வாராஹி சாபராஜிதாमहामाया मुक्तकेशी महात्रिपुरसुन्दरी ।மஹாமாயா முக்தகேசீ மஹாத்ரிபுர சுந்தரீसुन्दरी शोभना रक्ता रक्तवस्त्रापिधायिनी ॥ १०॥ஸுந்தரீசோபனா ரக்தா ரக்த வஸ்த்ராபிதாயினீ
रक्ताक्षी रक्तवस्त्रा च रक्तबीजातिसुन्दरी ।ரக்தாக்ஷீ ரக்தவஸ்த்ரா ச ரக்த பீஜாதிஸுந்தரீरक्तचन्दनसिक्ताङ्गी रक्तपुष्पसदाप्रिया ॥ ११॥
ரக்த சந்தன ஸிக்தாங்கீ ரக்த புஷ்பஸதாப்ரியாकमला कामिनी कान्ता कामदेवसदाप्रिया ।கமலா காமினீ காந்தா காமதேவ ஸதாப்ரியாलक्ष्मी लोला चञ्चलाक्षी चञ्चला चपला प्रिया ॥ १२॥லக்ஷ்மீ லோலா சஞ்சலாக்ஷீ சஞ்சலா சபலாப்ரியா||12||
भैरवी भयहर्त्री च महाभयविनाशिनी ।பைரவீ பயஹந்த்ரீ ச மஹாபய வினாசினீभयङ्करी महाभीमा भयहा भयनाशिनी ॥ १३॥பயங்கரீ மஹாபீமா பயஹா பயஹாரிணீ }} 13|\
श्मशाने प्रान्तरे दुर्गे संस्मृता भयनाशिनी ।ஸ்மசானே ப்ராந்தரே துர்கே ஸம்ஸ்ம்ருதா பய நாசினீजया च विजया चैव जयपूर्णा जयप्रदा ॥ १४॥ஜயா ச விஜயா சைவ ஜயபூர்ணா ஜயப்ரதா ||14||
यमुना यामुना याम्या यामुनजा यमप्रिया ।யமுனா யாமுனா யாம்யா யாமுனஜா யமப்ரியா
सर्वेषां जनिका जन्या जनहा जनवर्धिनी ॥ १५॥ஸர்வேஷாம் ஜானிகா ஜன்யா ஜன்ஹா ஜனவர்த்தினீ||15||
काली कपालिनी कुल्ला कालिका कालरात्रिका ।காலீ கபாலினீ குல்லா காலிகா கால ராத்ரிகாमहाकालहृदिस्था च कालभैरवरूपिणी ॥ १६॥மஹாகால ஹ்ருதிஸ்தா ச காலபைரவ ரூபிணீ||16||
कपालखट्वाङ्गधरा पाशाङ्कुशविधारिणी ।கபால கட்வாங்கதரா பாசாங்குச விதாரிணீअभया च भया चैव तथा च भयनाशिनी ॥ १७॥அபயா ச பயாசைவ ததா ச பயநாசினீ ||17||
महाभयप्रदात्री च तथा च वरहस्तिनी ।மஹாபய ப்ரதாத்ரீ ச ததா ச வரஹஸ்தினீगौरी गौराङ्गिनी गौरा गौरवर्णा जयप्रदा ॥ १८॥கௌரீ கௌராங்கினீ கௌரா கௌரவர்ணா ஜயப்ரதா||18||
उग्रा उग्रप्रभा शान्तिः शान्तिदाऽशान्तिनाशिनी ।உக்ரா உக்ரப்ரபா சாந்தி:சாந்திதா அசாந்தி நாசினீ
उग्रतारा तथा चोग्रा नीला चैकजटा तथा ॥ १९॥உக்ரதாரா ததா சோக்ரா நீலா சைகஜடா ததா||19||
हां हां हूं हूं तथा तारा तथा च सिद्धिकालिका ।ஹாஹாஹுஹூ ததா தாரா ததா ச ஸித்திகாலிகாतारा नीला च वागीशी तथा नीलसरस्वती ॥ २०॥
தாரா நீலா ச வாகீசீ ததா நீல ஸரஸ்வதீ||20||
गङ्गा काशी सती सत्या सर्वतीर्थमयी तथा ।³ங்கா³ காசீ ஸதீ ஸத்யா ஸர்வதீர்த²மயீ ததா² 
पुण्यदा पुण्यरूपा च पुण्यकीर्तिप्रकाशिनी ।புண்யதா³ புண்யரூபா ச புண்யகீர்திப்ரகாசிநீ 
तीर्थरूपा तीर्थपुण्या तीर्थदा तीर्थसेविका ॥ २१॥தீர்த்த²ரூபா தீர்த்த²புண்யா தீர்த²தா³ தீர்த²ஸேவிகா ॥ 21
पुण्यकाला पुण्यसंस्था तथा पुण्यजनप्रिया ॥ २२॥புண்யகாலா புண்யஸம்ஸ்தா² ததா² புண்யஜநப்ரியா ॥ 22
तुलसी तोतुलास्तोत्रा राधिका राधनप्रिया ।துளஸீ தோதுலாஸ்தோத்ரா ராதிகா ராதநப்ரியா 
सत्यासत्या सत्यभामा रुक्मिणी कृष्णवल्लभा ॥ २३॥ஸத்யாஸத்யா ஸத்யபாமா ருக்மிணீ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ ॥ 23
देवकी कृष्णमाता च सुभद्रा भद्ररूपिणी ।தே³வகீ க்ருʼஷ்ணமாதா ச ஸுபத்³ரா பத்³ரரூபிணீ 
मनोहरा तथा सौम्या श्यामाङ्गी समदर्शना ॥ २४॥மநோஹரா ததா² ஸௌம்யா ச்யாமாங்கீ³ ஸமத³ர்சநா ॥ 24
घोररूपा घोरतेजा घोरवत्प्रियदर्शना ।கோரரூபா கோரதேஜா கோரவத்ப்ரியத³ர்சநா 
कुमारी बालिका क्षुद्रा कुमारीरूपधारिणी ॥ २५॥குமாரீ பா³லிகா க்ஷுத்³ரா குமாரீரூபதாரிணீ ॥ 25
युवती युवतीरूपा युवतीरसरञ्जका ।யுவதீ யுவதீரூபா யுவதீரஸரஞ்ஜகா 
पीनस्तनी क्षूद्रमध्या प्रौढा मध्या जरातुरा ॥ २६॥பீநஸ்தநீ க்ஷூத்³ரமத்யா ப்ரௌடா⁴ மத்யா ஜராதுரா ॥ 26
अतिवृद्धा स्थाणुरूपा चलाङ्गी चञ्चला चला ।அதிவ்ருத்³தா⁴ ஸ்தா²ணுரூபா சலாங்கீ³ சஞ்சலா சலா 
देवमाता देवरूपा देवकार्यकरी शुभा ॥ २७॥தே³வமாதா தே³வரூபா தே³வகார்யகரீ சுபா⁴ ॥ 27
देवमाता दितिर्दक्षा सर्वमाता सनातनी ।தே³வமாதா தி³திர்த³க்ஷா ஸர்வமாதா ஸநாதநீ 
पानप्रिया पायनी च पालना पालनप्रिया ॥ २८॥பாநப்ரியா பாயநீ ச பாலநா பாலநப்ரியா ॥ 28
मत्स्याशी मांसभक्ष्या च सुधाशी जनवल्लभा ।மத்ஸ்யாசீ மாம்ஸபக்ஷ்யா ச ஸுதாசீ ஜநவல்லபா⁴ 
तपस्विनी तपी तप्या तपःसिद्धिप्रदायिनी ॥ २९॥தபஸ்விநீ தபீ தப்யா தப:ஸித்³திப்ரதா³யிநீ ॥ 29
हविष्या च हविर्भोक्त्री हव्यकव्यनिवासिनी ।ஹவிஷ்யா ச ஹவிர்போக்த்ரீ ஹவ்யகவ்யநிவாஸிநீ 
यजुर्वेदा वश्यकरी यज्ञाङ्गी यज्ञवल्लभा ॥ ३०॥யஜுர்வேதா³ வச்யகரீ யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞவல்லபா⁴ ॥ 30
दक्षा दाक्षायिणी दुर्गा दक्षयज्ञविनाशिनी ।³க்ஷா தா³க்ஷாயிணீ து³ர்கா³ ³க்ஷயஜ்ஞவிநாசிநீ 
पार्वती पर्वतप्रीता तथा पर्वतवासिनी ॥ ३१॥பார்வதீ பர்வதப்ரீதா ததா² பர்வதவாஸிநீ ॥ 31
हैमी हर्म्या हेमरूपा मेना मान्या मनोरमा ।ஹைமீ ஹர்ம்யா ஹேமரூபா மேநா மாந்யா மநோரமா 
कैलासवासिनी मुक्ता शर्वक्रीडाविलासिनी ॥ ३२॥கைலாஸவாஸிநீ முக்தா சர்வக்ரீடா³விலாஸிநீ ॥ 32
चार्वङ्गी चारुरूपा च सुवक्त्रा च शुभानना ।சார்வங்கீ³ சாருரூபா ச ஸுவக்த்ரா ச சுபாநநா 
चलत्कुण्डलगण्डश्रीर्लसत्कुण्डलधारिणी ॥ ३३॥சலத்குண்ட³லக³ண்டஸ்ரீர் லஸத்குண்ட³லதாரிணீ ॥ 33
महासिंहासनस्था च हेमभूषणभूषिता ।மஹாஸிம்ஹாஸநஸ்தா² ச ஹேமபூஷணபூஷிதா 
हेमाङ्गदा हेमभूषा च सूर्यकोटिसमप्रभा ॥ ३४॥ஹேமாங்க³தா³ ஹேமபூஷா ச ஸூர்யகோடிஸமப்ரபா⁴ ॥ 34
बालादित्यसमाकान्तिः सिन्दूरार्चितविग्रहा ।பா³லாதி³த்யஸமாகாந்திஸிந்தூ³ரார்சிதவிக்³ரஹா 
यवा यावकरूपा च रक्तचन्दनरूपधृक् ॥ ३५॥யவா யாவகரூபா ச ரக்தசந்த³நரூபத்ருʼக் ॥ 35
कोटरी कोटराक्षी च निर्लज्जा च दिगम्बरा ।கோடரீ கோடராக்ஷீ ச நிர்லஜ்ஜா ச தி³³ம்ப³ரா 
पूतना बालमाता च शून्यालयनिवासिनी ॥ ३६॥பூதநா பா³லமாதா ச சூந்யாலயநிவாஸிநீ ॥ 36
श्मशानवासिनी शून्या हृद्या चतुरवासिनी ।ச்மசானநவாஸிநீ சூந்யா ஹ்ருத்³யா சதுரவாஸிநீ 
मधुकैटभहन्त्री च महिषासुरघातिनी ॥ ३७॥மதுகைடபஹந்த்ரீ ச மஹிஷாஸுரகாதிநீ ॥ 37
निशुम्भशुम्भमथनी चण्डमुण्डविनाशिनी ।நிசும்பசும்பமத²நீ சண்ட³முண்ட³விநாசிநீ 
शिवाख्या शिवरूपा च शिवदूती शिवप्रिया ॥ ३८॥சிவாக்²யா சிவரூபா ச சிவதூ³தீ சிவப்ரியா ॥ 38
शिवदा शिववक्षःस्था शर्वाणी शिवकारिणी ।சிவதா³ சிவவக்ஷ: ஸ்தா² ர்வாணீ சிவகாரிணீ 
इन्द्राणी चेन्द्रकन्या च राजकन्या सुरप्रिया ॥ ३९॥இந்த்³ராணீ சேந்த்³ரகந்யா ச ராஜகந்யா ஸுரப்ரியா ॥ 39
लज्जाशीला साधुशीला कुलस्त्री कुलभूषिका ।லஜ்ஜாசீலா ஸாதுசீலா குலஸ்த்ரீ குலபூஷிகா 
महाकुलीना निष्कामा निर्लज्जा कुलभूषणा ॥ ४०॥மஹாகுலீநா நிஷ்காமா நிர்லஜ்ஜா குலபூஷணா ॥ 40
कुलीना कुलकन्या च तथा च कुलभूषिता ।குலீநா குலகந்யா ச ததா² ச குலபூஷிதா 
अनन्तानन्तरूपा च अनन्तासुरनाशिनी ॥ ४१॥அநந்தாநந்தரூபா ச அநந்தாஸுரநாசிநீ ॥ 41
हसन्ती शिवसङ्गेन वाञ्छितानन्ददायिनी ।ஹஸந்தீ சிவஸங்கே³ந வாஞ்சி²தாநந்த³தா³யிநீ 
नागाङ्गी नागभूषा च नागहारविधारिणी ॥ ४२॥நாகா³ங்கீ³ நாக³பூஷா ச நாக³ஹாரவிதாரிணீ ॥ 42
धरिणी धारिणी धन्या महासिद्धिप्रदायिनी ।ரிணீ தாரிணீ தந்யா மஹாஸித்³திப்ரதா³யிநீ 
डाकिनी शाकिनी चैव राकिनी हाकिनी तथा ॥ ४३॥டா³கிநீ சாகிநீ சைவ ராகிநீ ஹாகிநீ ததா² ॥ 43
भूता प्रेता पिशाची च यक्षिणी धनदार्चिता ।பூதா ப்ரேதா பிசாசீ ச யக்ஷிணீ தநதா³ர்சிதா 
धृतिः कीर्तिः स्मृतिर्मेधा तुष्टिःपुष्टिरुमा रुषा ॥ ४४॥த்ருதிகீர்திஸ்ம்ருதிர்மேதா⁴ துஷ்டி:புஷ்டிருமா ருஷா ॥ 44
शाङ्करी शाम्भवी मीना रतिः प्रीतिः स्मरातुरा ।சாங்கரீ சாம்பவீ மீனா ரதிப்ரீதிஸ்மராதுரா 
अनङ्गमदना देवी अनङ्गमदनातुरा ॥ ४५॥அநங்க³மத³நா தே³வீ அநங்க³மத³நாதுரா ॥ 45
भुवनेशी महामाया तथा भुवनपालिनी ।புவநேசீ மஹாமாயா ததா² புவநபாலிநீ 
ईश्वरी चेश्वरीप्रीता चन्द्रशेखरभूषणा ॥ ४६॥ஈச்வரீ சேச்வரீப்ரீதா சந்த்³ரசேக²ரபூஷணா ॥ 46
चित्तानन्दकरी देवी चित्तसंस्था जनस्य च ।சிதாநந்த³கரீ தே³வீ சித்தஸம்ஸ்தா² ஜநஸ்ய ச 
अरूपा बहुरूपा च सर्वरूपा चिदात्मिका ॥ ४७॥அரூபா ப³ஹுரூபா ச ஸர்வரூபா சிதா³த்மிகா ॥ 47
अनन्तरूपिणी नित्या तथानन्तप्रदायिनी ।அநந்தரூபிணீ நித்யா ததா²நந்தப்ரதா³யிநீ 
नन्दा चानन्दरूपा च तथाऽनन्दप्रकाशिनी ॥ ४८॥நந்தா³ சாநந்த³ரூபா ச ததா²நந்த³ப்ரகாசிநீ ॥ 48
सदानन्दा सदानित्या साधकानन्ददायिनी ।ஸதா³நந்தா³ ஸதா³நித்யா ஸாதகாநந்த³தா³யிநீ 
वनिता तरुणी भव्या भविका च विभाविनी ॥ ४९॥வநிதா தருணீ பவ்யா பவிகா ச விபாவிநீ ॥ 49
चन्द्रसूर्यसमा दीप्ता सूर्यवत्परिपालिनी ।சந்த்³ரஸூர்யஸமா தீ³ப்தா ஸூர்யவத்பரிபாலிநீ 
नारसिंही हयग्रीवा हिरण्याक्षविनाशिनी ॥ ५०॥நாரஸிம்ஹீ ஹயக்³ரீவா ஹிரண்யாக்ஷவிநாசிநீ ॥ 50
वैष्णवी विष्णुभक्ता च शालग्रामनिवासिनी ।வைஷ்ணவீ விஷ்ணுபக்தா ச சாலக்³ராமநிவாஸிநீ 
चतुर्भुजा चाष्टभुजा सहस्रभुजसंज्ञिता ॥ ५१॥சதுர்புஜா சாஷ்டபுஜா ஸஹஸ்ரபுஜஸம்ஞிதா ॥ 51
आद्या कात्यायनी नित्या सर्वाद्या सर्वदायिनी ।ஆத்³யா காத்யாயநீ நித்யா ஸர்வாத்³யா ஸர்வதா³யிநீ 
सर्वचन्द्रमयी देवी सर्ववेदमयी शुभा ॥ ५२॥ஸர்வசந்த்³ரமயீ தே³வீ ஸர்வவேத³மயீ சுபா⁴ ॥ 52
सर्वदेवमयी देवी सर्वलोकमयी पुरा ।ஸர்வதே³வமயீ தே³வீ ஸர்வலோகமயீ புரா 
सर्वसम्मोहिनी देवी सर्वलोकवशङ्करी ॥ ५३॥ஸர்வஸம்மோஹிநீ தே³வீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ ॥ 53
राजिनी रञ्जिनी रागा देहलावण्यरञ्जिता ।ராஜிநீ ரஞ்ஜிநீ ராகா³ தே³ஹலாவண்யரஞ்ஜிதா 
नटी नटप्रिया धूर्ता तथा धूर्तजनार्दिनी ॥ ५४॥நடீ நடப்ரியா தூர்த்தா ததா² தூர்த்தஜநார்தி³நீ ॥ 54
महामाया महामोहा महासत्त्वविमोहिता ।மஹாமாயா மஹாமோஹா மஹாஸத்வவிமோஹிதா 
बलिप्रिया मांसरुचिर्मधुमांसप्रिया सदा ॥ ५५॥³லிப்ரியா மாம்ஸருசிர்மதுமாம்ஸப்ரியா ஸதா³ ॥ 55
मधुमत्ता माधविका मधुमाधवरूपिका ।மதுமத்தா மாதவிகா மதுமாதவரூபிகா 
दिवामयी रात्रिमयी सन्ध्या सन्धिस्वरूपिणी ॥ ५६॥தி³வாமயீ ராத்ரிமயீ ஸந்த்யா ஸந்திஸ்வரூபிணீ ॥ 56
कालरूपा सूक्ष्मरूपा सूक्ष्मिणी चातिसूक्ष्मिणी ।காலரூபா ஸூக்ஷ்மரூபா ஸூக்ஷ்மிணீ சாதிஸூக்ஷ்மிணீ 
तिथिरूपा वाररूपा तथा नक्षत्ररूपिणी ॥ ५७॥திதி²ரூபா வாரரூபா ததா² நக்ஷத்ரரூபிணீ ॥ 57
सर्वभूतमयी देवी पञ्चभूतनिवासिनी ।ஸர்வபூதமயீ தே³வீ பஞ்சபூதநிவாஸிநீ 
शून्याकारा शून्यरूपा शून्यसंस्था च स्तम्भिनी ॥ ५८॥சூந்யாகாரா சூந்யரூபா சூந்யஸம்ஸ்தா² ச ஸ்தம்பிநீ ॥ 58
आकाशगामिनी देवी ज्योतिश्चक्रनिवासिनी ।ஆகாசகா³மிநீ தே³வீ ஜ்யோதிஸ்சக்ரநிவாஸிநீ 
ग्रहाणां स्थितिरूपा च रुद्राणी चक्रसम्भवा ॥ ५९॥க்³ரஹாணாம் ஸ்தி²திரூபா ச ருத்³ராணீ சக்ரஸம்பவா ॥ 59
ऋषीणां ब्रह्मपुत्राणां तपःसिद्धिप्रदायिनी ।ருஷீணாம் ப்³ரஹ்மபுத்ராணாம் தப:ஸித்³திப்ரதா³யிநீ 
अरुन्धती च गायत्री सावित्री सत्त्वरूपिणी ॥ ६०॥அருந்ததீ ச கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸத்த்வரூபிணீ ॥ 60
चितासंस्था चितारूपा चित्तसिद्धिप्रदायिनी ।சிதாஸம்ஸ்தா² சிதாரூபா சித்தஸித்³திப்ரதா³யிநீ 
शवस्था शवरूपा च शवशत्रुनिवासिनी ॥ ६१॥சவஸ்தா² வரூபா ச சவசத்ருநிவாஸிநீ ॥ 61
योगिनी योगरूपा च योगिनां मलहारिणी ।யோகி³நீ யோக³ரூபா ச யோகி³நாம் மலஹாரிணீ 
सुप्रसन्ना महादेवी यामुनी मुक्तिदायिनी ॥ ६२॥ஸுப்ரஸந்நா மஹாதே³வீ யாமுநீ முக்திதா³யிநீ ॥ 62
निर्मला विमला शुद्धा शुद्धसत्वा जयप्रदा ।நிர்மலா விமலா சுத்³தா⁴ சுத்³ஸத்வா ஜயப்ரதா³ 
महाविद्या महामाया मोहिनी विश्वमोहिनी ॥ ६३॥மஹாவித்³யா மஹாமாயா மோஹிநீ விச்வமோஹிநீ ॥ 63
कार्यसिद्धिकरी देवी सर्वकार्यनिवासिनी ।கார்யஸித்³திகரீ தே³வீ ஸர்வகார்யநிவாஸிநீ 
कार्यकार्यकरी रौद्री महाप्रलयकारिणी ॥ ६४॥கார்யகார்யகரீ ரௌத்³ரீ மஹாப்ரலயகாரிணீ ॥ 64
स्त्रीपुंभेदाह्यभेद्या च भेदिनी भेदनाशिनी ।ஸ்த்ரீபும்பேதா³ஹ்ய பேத்³யா ச பேதி³நீ பே³நாசிநீ 
सर्वरूपा सर्वमयी अद्वैतानन्दरूपिणी ॥ ६५॥ஸர்வரூபா ஸர்வமயீ அத்³வைதாநந்த³ரூபிணீ ॥ 65
प्रचण्डा चण्डिका चण्डा चण्डासुरविनाशिनी ।ப்ரசண்டா³ சண்டி³கா சண்டா³ சண்டா³ஸுரவிநாசிநீ 
सुमस्ता बहुमस्ता च छिन्नमस्ताऽसुनाशिनी ॥ ६६॥ஸுமஸ்தா ப³ஹுமஸ்தா ச சி²ந்நமஸ்தாஅஸுநாசிநீ ॥ 66
अरूपा च विरूपा च चित्ररूपा चिदात्मिका ।அரூபா ச விரூபா ச சித்ரரூபா சிதா³த்மிகா 
बहुशस्त्रा अशस्त्रा च सर्वशस्त्रप्रहारिणी ॥ ६७॥³ஹுசஸ்த்ரா அசஸ்த்ரா ச ஸர்வசஸ்த்ரப்ரஹாரிணீ ॥ 67
शास्त्रार्था शास्त्रवादा च नाना शास्त्रार्थवादिनी ।சாஸ்த்ரார்த்தா² சாஸ்த்ரவாதா³ ச நாநா சாஸ்த்ரார்த்த²வாதி³நீ 
काव्यशास्त्रप्रमोदा च काव्यालङ्कारवासिनी ॥ ६८॥காவ்யசாஸ்த்ரப்ரமோதா³ ச காவ்யாலங்காரவாஸிநீ ॥ 68
रसज्ञा रसना जिह्वा रसामोदा रसप्रिया ।ரஸஜ்ஞா ரஸநா ஜிஹ்வா ரஸாமோதா³ ரஸப்ரியா 
नानाकौतुकसंयुक्ता नानारसविलासिनी ॥ ६९॥நாநாகௌதுகஸம்யுக்தா நாநாரஸவிலாஸிநீ ॥ 69
अरूपा च स्वरूपा च विरूपा च सुरूपिणी ।அரூபா ச ஸ்வரூபா ச விரூபா ச ஸுரூபிணீ 
रूपावस्या तथा जीवा वेश्याद्या वेशधारिणी ॥ ७०॥ரூபாவஸ்யா ததா² ஜீவா வேசயாத்³யா வேசதாரிணீ ॥ 70
नानावेशधरा देवी नानावेशेषु संस्थिता ।நாநாவேசதரா தே³வீ நாநாவேசேஷு ஸம்ஸ்தி²தா 
कुरूपा कुटिला कृष्णा कृष्णारूपा च कालिका ॥ ७१॥குரூபா குடிலா க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணாரூபா ச காலிகா ॥ 71
லக்ஷ்மீப்ரதா³ மஹாலக்ஷ்மீஸர்வலக்ஷணஸம்யுதா 
लक्ष्मीप्रदा महालक्ष्मीः सर्वलक्षणसंयुता ।குபே³ரக்³ருʼஹஸம்ஸ்தா² ச தநரூபா தநப்ரதா³ ॥ 72
कुबेरगृहसंस्था च धनरूपा धनप्रदा ॥ ७२||
नानारत्नप्रदा देवी रत्नखण्डेषु संस्थिता ।நாநாரத்நப்ரதா³ தே³வீ ரத்நக²ண்டே³ஷு ஸம்ஸ்தி²தா 
वर्णसंस्था वर्णरूपा सर्ववर्णमयी सदा ॥ ७३॥வர்ணஸம்ஸ்தா² வர்ணரூபா ஸர்வவர்ணமயீ ஸதா³ ॥ 73
ओङ्काररूपिणी वाच्या आदित्यज्योतीरूपिणी ।ஓங்காரரூபிணீ வாச்யா ஆதி³த்யஜ்யோதீரூபிணீ 
संसारमोचिनी देवी सङ्ग्रामे जयदायिनी ॥ ७४॥ஸம்ஸாரமோசிநீ தே³வீ ஸங்க்³ராமே ஜயதா³யிநீ ॥ 74
जयरूपा जयाख्या च जयिनी जयदायिनी ।ஜயரூபா ஜயாக்²யா ச ஜயிநீ ஜயதா³யிநீ 
मानिनी मानरूपा च मानभङ्गप्रणाशिनी ॥ ७५॥மாநிநீ மாநரூபா ச மாநபங்க³ப்ரணாசிநீ ॥ 75
मान्या मानप्रिया मेधा मानिनी मानदायिनी ।மாந்யா மாநப்ரியா மேதா⁴ மாநிநீ மாநதா³யிநீ 
साधकासाधकासाध्या साधिका साधनप्रिया ॥ ७६॥ஸாதகாஸாதகாஸாத்யா ஸாதிகா ஸாதநப்ரியா ॥ 76
स्थावरा जङ्गमा प्रोक्ता चपला चपलप्रिया ।ஸ்தா²வரா ஜங்க³மா ப்ரோக்தா சபலா சபலப்ரியா 
ऋद्धिदा ऋद्धिरूपा च सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥ ७७॥ருʼத்³திதா³ ருʼத்³திரூபா ச ஸித்³திதா³ ஸித்³திதா³யிநீ ॥ 77
क्षेमङ्करी शङ्करी च सर्वसम्मोहकारिणी ।க்ஷேமங்கரீ சங்கரீ ச ஸர்வஸம்மோஹகாரிணீ 
रञ्जिता रञ्जिनी या च सर्ववाञ्छाप्रदायिनी ॥ ७८॥ரஞ்ஜிதா ரஞ்ஜிநீ யா ச ஸர்வவாஞ்சா²ப்ரதா³யிநீ ॥ 78
भगलिङ्गप्रमोदा च भगलिङ्गनिवासिनी ।³லிங்க³ப்ரமோதா³ ச ப³லிங்க³நிவாஸிநீ 
भगरूपा भगाभाग्या लिङ्गरूपा च लिङ्गिनी ॥ ७९॥³ரூபா பகா³பாக்³யா லிங்க³ரூபா ச லிங்கி³நீ ॥ 79
भगगीतिर्महाप्रीतिर्लिङ्गगीतिर्महासुखा ।³கீ³திர்மஹாப்ரீதிர்லிங்க³கீ³திர்மஹாஸுகா² 
स्वयम्भूः कुसुमाराध्या स्वयम्भूः कुसुमाकुला ॥ ८०॥ஸ்வயம்பூ:⁴ குஸுமாராத்யா ஸ்வயம்பூ:⁴ குஸுமாகுலா ॥ 80
स्वयम्भूः पुष्परूपा च स्वयम्भूः कुसुमप्रिया ।ஸ்வயம்பூ:⁴ புஷ்பரூபா ச ஸ்வயம்பூ:⁴ குஸுமப்ரியா 
शुक्रकूपा महाकूपा शुक्रासवनिवासिनी ॥ ८१॥சுக்ரகூபா மஹாகூபா சுக்ராஸவநிவாஸிநீ ॥ 81
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुक्रपूजकपूजिता ।சுக்ரஸ்தா² சுக்ரிணீ சுக்ரா சுக்ரபூஜகபூஜிதா 
कामाक्षा कामरूपा च योगिनी पीठवासिनी ॥ ८२॥காமாக்ஷா காமரூபா ச யோகி³நீ பீட²வாஸிநீ ॥ 82
सर्वपीठमयी देवी पीठपूजानिवासिनी ।ஸர்வபீட²மயீ தே³வீ பீட²பூஜாநிவாஸிநீ 
अक्षमालाधरा देवी पानपात्रविधारिणी ॥ ८३॥அக்ஷமாலாதரா தே³வீ பாநபாத்ரவிதாரிணீ ॥ 83
शूलिनी शूलहस्ता च पाशिनी पाशरूपिणी ।சூலிநீ சூலஹஸ்தா ச பாசிநீ பாசரூபிணீ 
खड्गिनी गदिनी चैव तथा सर्वास्त्रधारिणी ॥ ८४॥
²ட்³கி³நீ க³தி³நீ சைவ ததா² ஸர்வாஸ்த்ரதாரிணீ ॥ 84
भाव्या भव्या भवानी सा भवमुक्तिप्रदायिनी ।பாவ்யா பவ்யா பவாநீ ஸா பவமுக்திப்ரதா³யிநீ 
चतुरा चतुरप्रीता चतुराननपूजिता ॥ ८५॥சதுரா சதுரப்ரீதா சதுராநநபூஜிதா ॥ 85
देवस्तव्या देवपूज्या सर्वपूज्या सुरेश्वरी ।தே³வஸ்தவ்யா தே³வபூஜ்யா ஸர்வபூஜ்யா ஸுரேச்வரீ 
जननी जनरूपा च जनानां चित्तहारिणी ॥ ८६॥ஜநநீ ஜநரூபா ச ஜநாநாம் சித்தஹாரிணீ ॥ 86
जटिला केशबद्धा च सुकेशी केशबद्धिकाஜடிலா கேசப³த்³தா⁴ ச ஸுகேசீ கேசப³த்³திகா 
अहिंसा द्वेषिका द्वेष्या सर्वद्वेषविनाशिनी ॥ ८७॥அஹிம்ஸா த்³வேஷிகா த்³வேஷ்யா ஸர்வத்³வேஷவிநாசிநீ ॥ 87
उच्चाटिनी द्वेषिनी च मोहिनी मधुराक्षरा ।உச்சாடிநீ த்³வேஷிநீ ச மோஹிநீ மதுராக்ஷரா 
क्रीडा क्रीडकलेखाङ्ककारणाकारकारिका ॥ ८८॥க்ரீடா³ க்ரீட³கலேகா²ங்ககாரணாகாரகாரிகா ॥ 88
सर्वज्ञा सर्वकार्या च सर्वभक्षा सुरारिहा ।ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகார்யா ச ஸர்வபக்ஷா ஸுராரிஹா 
सर्वरूपा सर्वशान्ता सर्वेषां प्राणरूपिणी ॥ ८९॥ஸர்வரூபா ஸர்வசாந்தா ஸர்வேஷாம் ப்ராணரூபிணீ ॥ 89
सृष्टिस्थितिकरी देवी तथा प्रलयकारिणी ।ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திகரீ தே³வீ ததா² ப்ரலயகாரிணீ 
मुग्धा साध्वी तथा रौद्री नानामूर्तिविधारिणी ॥ ९०॥முக்³தா⁴ ஸாத்வீ ததா² ரௌத்³ரீ நாநாமூர்திவிதாரிணீ ॥ 90
उक्तानि यानि देवेशि अनुक्तानि महेश्वरि ।உக்தாநி யாநி தே³வேசீ அநுக்தாநி மஹேச்வரி 
यत् किञ्चिद् दृश्यते देवि तत् सर्वं भुवनेश्वरी ॥ ९१॥யத் கிஞ்சித்³ த்³ருச்யதே தே³வி தத் ஸர்வம் புவநேச்வரீ ॥ 91
इति श्रीभुवनेश्वर्या नामानि कथितानि ते ।இதி ஸ்ரீபுவநேச்வர்யா நாமாநி கதி²தாநி தே 
सहस्राणि महादेवि फलं तेषां निगद्यते ॥ ९२॥ஸஹஸ்ராணி மஹாதே³வி ப²லம் தேஷாம் நிக³த்³யதே ॥ 92
यः पठेत् प्रातरुत्थाय चार्द्धरात्रे तथा प्रिये ।படே²த் ப்ராதருத்தா²ய சார்த்³ராத்ரே ததா² ப்ரியே 
प्रातःकाले तथा मध्ये सायाह्ने हरवल्लभे ॥ ९३॥ப்ராத:காலே ததா² மத்யே ஸாயாஹ்நே ஹரவல்லபே⁴ ॥ 93
यत्र तत्र पठित्वा च भक्त्या सिद्धिर्न संशयः ।யத்ர தத்ர படி²த்வா ச பக்த்யா ஸித்³திர்ந ஸம்சய
पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाच्छ्रावयेत्तथा ॥ ९४॥படே²த்³ வா பாட²யேத்³ வாபி ச்ருணுயாச்ச்²ராவயேத்ததா² ॥ 94
तस्य सर्वं भवेत् सत्यं मनसा यच्च वाञ्छितम् ।தஸ்ய ஸர்வம் பவேத் ஸத்யம் மநஸா யச்ச வாஞ்சி²தம் 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां वा विशेषतः ॥ ९५॥அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ச்யாம் நவம்யாம் வா விசேஷத॥ 95
सर्वमङ्गलसंयुक्ते सङ्क्रातौ शनिभौमयोः ।ஸர்வமங்க³ளஸம்யுக்தே ஸங்க்ராதௌ சநிபௌமயோ
यः पठेत् परया भक्त्या देव्या नामसहस्रकम् ॥ ९६॥படே²த் பரயா பக்த்யா தே³வ்யா நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 96
तस्य देहे च संस्थानं कुरुते भुवनेश्वरी ।தஸ்ய தே³ஹே ச ஸம்ஸ்தா²நம் குருதே புவநேச்வரீ 
तस्य कार्यं भवेद् देवि अन्यथा न कथञ्चन ॥ ९७॥
ஸ்ய கார்யம் பவேத்³ தே³வி அந்யதா² ந கத²ஞ்சந ॥ 97
श्मशाने प्रान्तरे वापि शून्यागारे चतुष्पथे ।ஸ்மசானே ப்ராந்தரே வாபி சூந்யாகா³ரே சதுஷ்பதே² 
चतुष्पथे चैकलिङ्गे मेरुदेशे तथैव च ॥ ९८॥சதுஷ்பதே² சைகலிங்கே³ மேருதே³சே ததை²வ ச ॥ 98
जलमध्ये वह्निमध्ये सङ्ग्रामे ग्रामशान्तये ।ஜலமத்யே வஹ்நிமத்யே ஸங்க்³ராமே க்³ராமசாந்தயே 
जपत्वा मन्त्रसहस्रं तु पठेन्नामसहस्रकम् ॥ ९९॥ஜபத்வா மந்த்ரஸஹஸ்ரம் து படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 99
धूपदीपादिभिश्चैव बलिदानादिकैस्तथा ।தூபதீ³பாதி³பிச்சைசைவ ப³லிதா³நாதி³கைஸ்ததா² 
नानाविधैस्तथा देवि नैवेद्यैर्भुवनेश्वरीम् ॥ १००॥நாநாவிதைஸ்ததா² தே³வி நைவேத்³யைர்புவநேச்வரீம் ॥ 100
सम्पूज्य विधिवज्जप्त्वा स्तुत्वा नामसहस्रकैः ।ஸம்பூஜ்ய விதிவஜ்ஜப்த்வா ஸ்துத்வா நாமஸஹஸ்ரகை
अचिरात् सिद्धिमाप्नोति साधको नात्र संशयः ॥ १०१॥அசிராத் ஸித்³திமாப்நோதி ஸாதகோ நாத்ர ஸம்சய॥ 101
तस्य तुष्टा भवेद् देवी सर्वदा भुवनेश्वरी ।தஸ்ய துஷ்டா பவேத்³ தே³வீ ஸர்வதா³ புவநேச்வரீ 
भूर्जपत्रे समालिख्य कुङकुमाद् रक्तचन्दनैः ॥ १०२॥பூர்ஜபத்ரே ஸமாலிக்²ய குஙகுமாத்³ ரக்தசந்த³நை॥ 102
तथा गोरोचनाद्यैश्च विलिख्य साधकोत्तमः ।ததா² கோ³ரோசநாத்³யைச்ச விலிக்²ய ஸாதகோத்தம
सुतिथौ शुभनक्षत्रे लिखित्वा दक्षिणे भुजे ॥ १०३॥ஸுதிதௌ² சுநக்ஷத்ரே லிகி²த்வா த³க்ஷிணே புஜே ॥ 103
धारयेत् परया भक्त्या देवीरूपेण पार्वति 
தாரயேத் பரயா பக்த்யா தே³வீரூபேண பார்வதி 
तस्य सिद्धिर्महेशानि अचिराच्च भविष्यति ॥ १०४॥
ஸ்ய ஸித்³திர்மஹேசாநி அசிராச்ச பவிஷ்யதி ॥ 104
रणे राजकुले वाऽपि सर्वत्र विजयी भवेत् ।ரணே ராஜகுலே வாஅபி ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் 
देवता वशमायाति किं पुनर्मानवादयः ॥ १०५॥தே³வதா வசமாயாதி கிம் புநர்மாநவாத³॥ 105
विद्यास्तम्भं जलस्तम्भं करोत्येव न संशयः ।வித்³யாஸ்தம்பம் ஜலஸ்தம்பம் கரோத்யேவ ந ஸம்சய
पठेद् वा पाठयेद् वाऽपि देवीभक्त्या च पार्वति ॥ १०६॥படே²த்³ வா பாட²யேத்³ வாஅபி தே³வீபக்த்யா ச பார்வதி ॥ 106
इह भुक्त्वा वरान् भोगान् कृत्वा काव्यार्थविस्तरान् ।இஹ புக்த்வா வராந் போகா³ந் க்ருʼத்வா காவ்யார்த²விஸ்தராந்
अन्ते देव्या गणत्वं च साधको मुक्तिमाप्नुयात् ॥ १०७॥அந்தே தே³வ்யா க³ணத்வம் ச ஸாதகோ முக்திமாப்நுயாத் ॥ 107
प्राप्नोति देवदेवेशि सर्वार्थान्नात्र संशयः ।ப்ராப்நோதி தே³வதே³வேசீ ஸர்வார்த்தா²ந்நாத்ர ஸம்சய
हीनाङ्गे चातिरिक्ताङ्गे शठाय परशिष्यके ॥ १०८॥ஹீநாங்கே³ சாதிரிக்தாங்கே³ டா²ய பரசிஷ்யகே ॥ 108
न दातव्यं महेशानि प्राणान्तेऽपि कदाचन ।நதா³தவ்யம் மஹேசாநி ப்ராணாந்தேஅபி கதா³சந 
शिष्याय मतिशुद्धाय विनीताय महेश्वरि ॥ १०९॥சிஷ்யாய மதிசுத்³தாய விநீதாய மஹேச்வரி ॥ 109
दातव्यः स्तवराजश्च सर्वसिद्धिप्रदो भवेत् ।தா³தவ்யஸ்தவராஜச்ச ஸர்வஸித்³திப்ரதோ³ வேத் 
लिखित्वा धारयेद् देहे दुःखं तस्य न जायते ॥ ११०॥லிகி²த்வா தாரயேத்³ தே³ஹே து:³²ம் தஸ்ய ந ஜாயதே ॥ 110
य इदं भुवनेश्वर्याः स्तवराजं महेश्वरि ।ய இத³ம் புவநேச்வர்யாஸ்தவராஜம் மஹேச்வரி 
इति ते कथितं देवि भुवनेश्याः सहस्रकम् ॥ १११॥இதி தே கதி²தம் தே³வி புவநேச்யாஸஹஸ்ரகம் ॥ 111
यस्मै कस्मै न दातव्यं विना शिष्याय पार्वति ।யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் விநா சிஷ்யாய பார்வதி 
सुरतरुवरकान्तं सिद्धिसाध्यैकसेव्यंஸுரதருவரகாந்தம் ஸித்³திஸாத்யைகஸேவ்யம்
यदि पठति मनुष्यो नान्यचेताः सदैव ।
யதி³ பட²தி மநுஷ்யோ நாந்யசேதாஸதை³வ 
इह हि सकलभोगान् प्राप्य चान्ते शिवायஇஹ ஹி ஸகலபோகா³ந் ப்ராப்ய சாந்தே சிவாய
व्रजति परसमीपं सर्वदा मुक्तिमन्ते ॥ ११२॥
வ்ரஜதி பரஸமீபம் ஸர்வதா³ முக்திமந்த்தே ॥ 112
इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे भुवनेश्वरीसहस्रनामाख्यं
स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ श्रीरस्तु ॥
॥ இதி ஸ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே புவநேச்வரீஸஹஸ்ரநாமாக்²யம்
ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥ ஸ்ரீரஸ்து 
Comments